Přednášející

Přednášky na aktuální témata insolvence od špiček v oboru

Stejně jako loňský ročník, i ten letošní zaujmou za mikrofonem místo etablovaní odborníci v oboru insolvence, zákonodárství či restrukturalizace.

Těšit se můžete na soudce, insolvenční správce, bankéře, zástupce EU, či politiky.

JUDr. Jolana Maršíková

Místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové, rozhoduje jako soudce ve sporné obchodní agendě a v insolvenčních věcech. Publikuje na téma insolvenční právo.

JUDr. Viktor Břeska

JUDr. Viktor Břeska je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, od roku 2006 je soudcem. V letech 2006 – 2016 byl soudcem Okresního soudu v Karviné, od roku 2016 je insolvenčním soudcem Krajského soudu v Ostravě.

JUDr. Jiří Grygar

JUDr. Jiří Grygar, Ph.D., místopředseda Krajského soudu v Praze pro úsek insolvenční a civilní prvoinstanční. Je specialistou v oblasti civilní legislativy, lektorem Justiční akademie v Kroměříži a autorem či spoluautorem řady komentářů a monografií, jakož i desítek odborných článků věnujících se tématům civilního práva procesního i hmotného, ústavního práva a evropského práva (komentář k zákonu o soudech a soudcích, občanskému zákoníku, insolvenčnímu zákonu, zákonu o zvláštních řízeních soudních, zákonu o mediaci, zákonu o mezinárodním právu soukromém, zákonu o poskytování součinnosti pro účely řízení před mezinárodními soudy, dále učebnic teorie práva a dějin právní filozofie; jako první publikoval v České republice monografii na téma ochrany základních práv v Evropské unii a komentář k zákonu o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství).

Mgr. Rostislav Krhut

Absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Konkursním soudcem od roku 1997. Je místopředsedou Krajského soudu v Ostravě. Zvolen Právníkem roku 2013 za oblast insolvenčního práva. Od 1.4.2019 dočasně přidělen k Nejvyššímu soudu.

Mgr. Jáchym Oswald

Soudce Krajského soudu Ústí nad Labem

Jmenován soudcem roku 2014.

JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D. MPA

JUDr. Ing. Zdeněk Strnad, Ph.D., MPA, je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (JUDr., Ph.D.), Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze (Ing.) a Vysoké školy CEVRO Institut (MPA). Je soudcem a od roku 2013 i místopředsedou Krajského soudu v Českých Budějovicích pro úsek obchodní a správní. Působí jako odborný asistent na Katedře práva Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
V rámci pedagogické činnosti spolupracuje rovněž s Vysokou školou ekonomickou v Praze, Masarykovou univerzitou, Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, Justiční akademií a dalšími vzdělávacími institucemi. Dlouhodobě se věnuje přednáškové a publikační činnosti zejména v oblasti insolvenčního a správního práva, a to jak v České republice, tak i v zahraničí. Je předsedou zkušební komise pro zkoušky insolvenčních správců. Stál u zrodu Kolegia místopředsedů insolvenčních soudů. Jako člen expertní skupiny pro insolvence při Ministerstvu spravedlnosti ČR se mj. podílel na přípravě „akreditační novely“ (č. 64/2017 Sb.). V rámci legislativního procesu participoval i na koncepci tzv. „oddlužovací novely“ (č. 31/2019 Sb.). V roce 2006 byl navržen do pracovní komise Legislativní rady vlády České republiky. Je držitelem prestižního ocenění Právník roku v kategorii „Insolvenční právo“ za rok 2015.